Trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng đất nào phải xin phép?

Hỏi: Mới đây, tôi phát hiện một số hộ gia đình xây kè bao xung quanh đất ruộng trồng lúa để xây khu vui chơi, chuồng trại, nhà cửa. Vậy xin hỏi, việc xây dựng này có vi phạm pháp luật hiện hành hay không?

tien su dung dat d7c2
Điều 57, Luật Đất đai năm 2013 quy định cụ thể về việc chuyển mục đích sử dụng đất. 

Trả lời:

Việc chuyển mục đích sử dụng đất được quy định rõ tại Điều 57, Luật Đất đai năm 2013 như sau:

“Điều 57. Chuyển mục đích sử dụng đất

1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu Tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu Tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

g) Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

2. Khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng.”

Theo quy định của Luật Tố cáo, bạn hoàn toàn có quyền tố cáo đến cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết nếu phát hiện việc sử dụng đất không đúng mục đích.

Bộ Tài nguyên và Môi trường 

Theo Chinhphu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *